ဝမ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ သတင္း

ဆရာေတာ္ ဦးသဇၨနာ လကၤာရ (Satipatthana Meditation Centre) ေရးသားစီရင္ပုံႏွိပ္ေသာ ပါဠိသဒၵါသင္ယူမွဳ အေထာက္အကူျပဳ က်မ္းစာအုပ္ႏွစ္အုပ္ကို သာသနေဝပုလႅ ေဖာင္ေဒးရွင္း(ဂ်ပန္) မွ ၂၀၁၄-ခု ႏွစ္ ဗုဒၶစာေပဆု ပထမဆု ႏွင့္ ဒုတိယဆု ခ်ီးျမွင့္လုိက္ေၾကာင္း သိရႈိရပါသည္။

(၁) သုခါဝေဗာဓနီ အလြယ္သင္ မစုိးရိမ္ပါဠိသဒၵါ (A Comprehensive Manual of Pāli Grammar)၊ ၂၀၁၁-ခုႏွစ္၊
(၂) နာမာ-ခ်ာတဂဏသေမၺာဓနီ (Noun Declension,Verb Conjugation Handbook and Basic Pāli Reader) အမည္ရိွ ပါဠိသဒၵါႏွင့္ တြဲဖက္သင္ က်မ္းစာ၊ ၂၀၁၂-ခုႏွစ္၊

ေပးပို႕သူ - မလတ္ (အဘိဓမၼာ အမွတ္စဥ္ ၂ - ၃)


Source: http://www.dhammadownload.com/dhammadownload-news-SayadawUThitzana.htm 

Post a Comment