ေလးဆယ္ေက်ာ္ အႏွစ္(သို႔) ေလးဆယ္ေက်ာ္ အျပစ္


အသက္ ၂၀ ေက်ာ္မွာ သူမ်ားေစခိုင္းသည့္အလုပ္မ်ားျဖင္႔
အလုပ္ရွဳပ္လွၿပီထင္ေနၾကေသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အသက္ ၄၀ ေက်ာ္လာၿပီး
ကိုယ္လုပ္သင္႔သည္ထင္တာေတြကို ဘယ္သူမွ မခိုင္းဘဲ လုပ္ေနမိၾကေတာ႔မွ
ဒါေတြက ဘာမွ မဟုတ္ေသးပါလားလို႔ သေဘာေပါက္မိၾကပါသည္။
"လုပ္သင္႔သည္" ဟု သတ္မွတ္ျခင္းကလည္း ကိုယ္တို္င္ သတ္မွတ္မႈသာျဖစ္ သျဖင္႔ အမွန္တကယ္ လုပ္သင္႔ မလုပ္သင္႔က ေယဘုယ်အျမင္ႏွင္႔ ကိုက္ညီေနမည္ဟု (အေရးမႀကီးေသာ္လည္း)မေသခ်ာလွျပန္ပါ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အပါအဝင္ လူ႔၏အျမင္သည္ ေဖ႔ဘုတ္ ကြန္မင္႔မ်ားလို
အီမိုးရွင္နယ္ျဖစ္ႏိုင္သလို အင္တယ္လက္က်ဴယယ္လည္းျဖစ္ႏိုင္ျပန္၏။
မွတ္သားစရာပါသလို ျဖစ္ကတတ္ဆန္း အိပ္ခ်င္မူးတူးကြန္မင္႔လည္းျဖစ္ႏိုင္၏။
ေသခ်ာသည္မွာ..
ခိုင္းသူမရွိေတာ႔ေသာအခါ ..
ကၽြႏိုပ္တို႔မွာ အားလပ္ခ်ိန္ေတြ ပို၍ ပါးလ်လာၾကလည္။ ။

ပန္းသီးမဟုတ္ဘဲ သစ္ပင္တစ္ပင္လုံး နယူတန္ေခါင္းေပၚက်လာခဲ႔ရင္
ရူပေဗဒက ဒီေလာက္ခက္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။
ကမၻာ႔ႏိုင္ငံေရးသိပၸံတင္ မဟုတ္ဘဲ
ျပသနာရွာ စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းေတြက ဟန္တင္တန္ ေခါင္းေပၚတည့္တည့္ က်ခဲ႔ရင္
ငါလည္း ဒီေလာက္ အလုပ္ရွဳပ္စရာမရွိဘူး။

Post a Comment