ဘာသာစကားမွာ ေလာ႔ဂ်စ္ မရွိ


ဥပမာ ရက္လည္၊ လလည္၊ ႏွစ္လည္။
လလည္က တစ္လျပည့္တဲ႔ေန႔၊ ႏွစ္လည္က တစ္ႏွစ္ျပည့္တဲ႔ေန႔။
ရက္လည္က တစ္ရက္ျပည့္တဲ႔ေန႔ မဟုတ္ဘူး၊ ၇ ရက္ျပည့္တဲ႔ေန႔။
ဘာသာစကားကို ေလာ႔ဂ်စ္နဲ႔ ကိုက္ခ်င္ေတာ႔ ၇ ရက္ျပည့္တဲ႔ေန႔ကိုပဲ (၇)ကို ခ်န္ထားၿပီး (၇ ရက္လည္အစား) ရက္လည္လို႔ ေခၚေဝၚေၾကာင္း ရွင္းျပလာ ၾကျပန္တယ္။
ဒါေပမဲ႔ ဒီသီအိုရီက လလည္၊ ႏွစ္လည္ကို ရွင္းျပလို႔ မရဘူး။ ရက္သုံးဆယ္လည္လို႔ မေခၚ၊ လလည္ပဲေခၚ။ ၁၂လလည္မေခၚ၊ ႏွစ္လည္ပဲေခၚ)

ေနာက္ၿပီး ၇ ရက္ကို တစ္ပတ္ေခၚတဲ႔အတြက္ ေလာ႔ဂ်စ္အလိုဆိုရင္ ရက္လည္မေခၚဘဲ ပတ္လည္လို႔ေခၚရမယ္႔သေဘာပဲ။
ဒီ ေဝါဟာရကို ဘာသာစကားက လက္မခံျပန္ဘူး။
ဒါက ျမန္မာစကား အခ်င္းခ်င္းပဲရွိေသးတာပါ။ အျခားဘာသာစကားကေန ျမန္မာဘာသာကိုျပန္ရင္ ဒီထက္ ရွဳပ္ေထြး ပါတယ္။
တကယ္က ဘာသာစကားဟာ ေလာ႔ဂ်စ္ထက္ နားလည္သေဘာေပါက္မႈကို ပိုၿပီး အေလးထားဟန္ရွိပါတယ္။

Post a Comment