သမိုင္းကေန ထြက္ေျပးလို႔ေတာ႔မရဘူး


ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ သမိုင္းအဆိုး အေကာင္းကို ေရးခြင္႔ရွိေပမဲ႔ သူတို႔ေရးတဲ႔ သမိုင္းကေန ထြက္ေျပးလို႔ေတာ႔မရဘူး။
ႏိုင္ငံ႔ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ဟာ ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာေတြကို ဖ်က္ဆီးျခင္းအားျဖင္႔ သူတို႔ႏိုင္ငံကို ယဥ္ေက်းမႈတစ္ပတ္ႏြမ္း (အပ်ိဳရည္ပ်က္) ေအာင္ လုပ္မိတတ္ၾကတယ္။

(ဟန္တင္တန္)

Post a Comment