အခန္း ၇


တရားရုံးတံခါးမႀကီးက ဟင္းလင္းးပြင္႔ေန၏၊ သို႔ေသာ္ ေငြမရွိဘဲ အမွန္တရားရွိကာမ်ွျဖင္႔ ဝင္လို႔မရ
(အက်င္႔ပ်က္ အရာရွိမ်ားကိုရည္ညႊန္းသည့္ တရုတ္ေရွးေဟာင္းစကားပုံ)

Post a Comment