အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ မြတ္စလင္လူငယ္ေတြ


အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ မြတ္စလင္လူငယ္ေတြကို ေသြးေဆာင္၊ စစ္ပညာသင္ေပး၊ အစၥလာမ္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ဖို႔သုံး၊ သူတို႔မူရင္းႏိုင္ငံကို ျပန္အတိုက္ခိုင္း။
ျမန္မာျပည္က ရိုဟိန္ဂ်ေတြကို ဆီးရီးယားသြားၾကလို႔လည္း တိုက္တြန္းေနၾကသတဲ႔။
လူထုကို ဒုကၡေပးမယ္႔လူ၊ အဖြဲ႔အစည္းအေၾကာင္း အစိုးရကိုအသိေပးျခင္းက အစၥလာမ္ဘာသာနဲ႔ ညီသတဲ႔။



Post a Comment