မန္း နပသ အမွတ္တရ


"ဟိုတုံးကဆို မိုင္ေပါ့၊ အခုေတာ့ မအိျဖစ္သြားၿပီ။ အဂၤလိပ္ အသံထြက္က မၿငိမ္ဘူး ဘုရား"
ေဖာ္နက္တစ္ေတြ သုံးလာေတာ အိုင္းသံကို "ai" နဲ႔ေပးတာ၊ ေအးသံကို "ei " နဲ႔ေပးတာေတြ ေတြ႕လာၾကရသည္။ အ-အိ အသံႏွစ္သံကို ေပါင္းထြက္မည္ဆိုလ်င္ ျမန္မာလို အနီးစပ္ဆုံး အိုင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဆရာသမားက ႏွစ္သံကိုမေပါင္းဘဲ တစ္လုံးခ်င္းစီ ခြဲထြက္ေတာ my က မိုင္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ မအိ (mai) ျဖစ္သြားေလေတာ့သတည္း။

Post a Comment