ထိုအရြယ္သည္ သင္႔ဦးေႏွာက္ကို အစြမ္းကုန္သုံးစြဲရေတာမည့္ အရြယ္


အဖန္အခါးအရသာမ်ားကို ပို၍ ပို၍ ခံတြင္းေတြ႔လာၿပီဆိုလ်င္..
သင္စားတတ္ေသာဟင္းလ်ာမ်ားကို အျခားသူမ်ားက မႀကိဳက္သလိုလို ဟန္ေဆာင္ၿပီး ပို၍ ပို၍ လက္ေရွာင္လာၿပီဆိုလ်ွင္....
သင္႔ အျပဳအမူႏွင္႔အေျပာအဆိုကို အထူးဂရုစိုက္သင္႔ပါၿပီ။
ထိုအရြယ္သည္ သင္႔ဦးေႏွာက္ကို အစြမ္းကုန္သုံးစြဲရေတာမည့္ အရြယ္ျဖစ္သည္။
နာမကၡႏၶာ ဖြင္႔ၿဖိဳးစ၊ ရူပကၡႏၶာ ရင္႔ေရာ္စ။

Post a Comment