ေရွ႕မွီ၊ ေနာက္မွီ၊ အလယ္မွီ ဆရာဓမၼဂဂၤါကို လက္ေထာက္ခ်လိုက္သည္။


နယူးဇီလန္က Buddhism and politics (ေအာက္စဖို႔ဒ္ ထုတ္) သေဘာတရားေတြေရး တဲ႔ ပေရာ္ဖက္ဆာႀကီး တစ္ေယာက္က ျမန္မာျပည္ေရာက္တုန္း ေမးခ်င္ေဆြးေႏြးခ်င္ တာေလးေတြ ရွိလို႔ တစ္ေယာက္ေယာက္ကိုမ်ား လက္ေထာက္ခ်ေပးႏိုင္မလား ဆို႔လို႔ ေရွ႕မွီ၊ ေနာက္မွီ၊ အလယ္မွီ ဆရာဓမၼဂဂၤါကို လက္ေထာက္ခ်လိုက္တယ္။ Buddhism and politics နဲ႔ ေအဒီႏွစ္ေထာင္ပလပ္စ္တို႔ ေတြၾကၿပီ။

Post a Comment