ဟဲဗီးဝိတ္ေတြရဲ႕စာအုပ္ေတြထြက္ခ်ိန္ဆိုေတာ႔ ဒါေလးေတြကို မျဖန္႔ရဲေသးဘူး


ဟဲဗီးဝိတ္ေတြရဲ႕စာအုပ္ေတြထြက္ခ်ိန္ဆိုေတာ႔ ဒါေလးေတြကို မျဖန္႔ရဲေသးဘူး။ ခဏ အခ်ိန္ဆြဲထားရတယ္။


Post a Comment