ထီ နာယကာ ဝိနသ ႏၲိ၊ နသ ႏၲိ ဗဟုနာယကာ


ထီ နာယကာ အမ်ိဳးသမီး ဦးေဆင္ေသာအဖြဲ႔အစည္းတို႔သည္၊ ဝိနသ ႏၲိ ပ်က္စီးတတ္ကုန္၏။
ဗဟုနာယကာပိ ဆရာမ်ားေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္လည္း ဝိနသ ႏၲိ ပ်က္စီးတတ္ျပန္၏။
ေလာကနီတိစာပါ။ ပထမအပိုဒ္က ေသခ်ာေပါက္ ျဗဟၼဏဝါဒ။
ဒုတိယအပိုဒ္ကေတာ႔ ဒီေန႔မွန္ေနဆဲပဲ။
အႀကံေပးနည္းေတာ႔ အႀကံေပးက သမၼတထက္ ဩဇာႀကီး (ဥပမာ၊ ကစ္ဆင္းဂ်ား)၊ အႀကံေပးမ်ားေတာ႔ သမၼတက ေယာင္ေတာင္ေတာင္ျဖစ္။

Post a Comment