မြတ္စလင္ေတြညွိမရတာက တမန္ေတာ္မိုဟာမက္ စကားမဟုတ္ဘူး


မြတ္စလင္ေတြညွိမရတာက တမန္ေတာ္မိုဟာမက္ စကားမဟုတ္ဘူး၊ တမန္ေတာ္မိုဟာမက္စကားကို ဖြင္႔ဆိုပုံေတြ ညွိမရတာ ပါဠိလိုေျပာရင္ အ႒ကထာ၊ ဋီကာေတြနဲ႔ သူတို႔ရႈပ္ေနတာ)။ အဲဒီ သမိုင္းက မိုဟာမက္ေသဆုံးစဥ္ကေန ဒီေန႔အထိ။ အ႒ကထာ၊ ဋီကာက ေက်းဇူးလည္းျပဳတယ္၊ ဒုကၡလည္းေပးတယ္။ "ဒီလို ဆိုခဲ႔ဖူးတယ္" ဆိုတာအျပင္ ဒါမွဒါ တရားေသစြဲတာနဲ႔ အစြန္းေရာက္သြားတတ္ေတာ႔တာပဲ။ ဘာရယ္မဟုတ္ပါဘူး၊ လူအမ်ားစု နားလည္ေအာင္ေရးတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ အစၥလာမ္သမိုင္းဖတ္ရင္း စိတ္ကူးေပါက္လို႔ပါ။

Post a Comment