အေရာင္အေသြးစုံျခင္းလား၊ စုေပါင္းမႈ အားနည္းျခင္းလား


ပုဂံမွာ ေစတီပုထိုးငယ္ေတြမ်ားျပားလွ၏။ အကယ္၍ ပုဂံမွာ ေစတီပုထိုး ငယ္ေတြအစား စုေပါင္းၿပီးေစတီႀကီးတစ္ဆူ တည္ခဲ႔ၾကမည္ဆိုလ်ွင္ အန္ေကာဝပ္၊ ေဗာေဓာဗုဓ၊ မဟာေစတီ ကမၻာမွာ ဘယ္ေစတီပုထိုးထက္မဆို ႀကီးေနႏိုင္သည္။ မည္သို႔ျဖစ္ေစ ပုဂံက အထင္ကရ ျမန္မာ႔သမိုင္းဦး။
အေရာင္အေသြးစုံျခင္းလား၊ စုေပါင္းမႈ အားနည္းျခင္းလား။

မင္းကြန္းဖက္ေရာက္သြားေတာ႔ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားသည္။ ေစတီပုထိုးငယ္ေတြ မမ်ား၊ ဧရာမ ပုထိုးေတာ္ႀကီး တစ္ဆူထဲ။ သို႔ေသာ္ ထိုပုထိုးေတာ္ႀကီးက အၿပီးမသတ္။

Post a Comment