ပါဠိေတာ္နဲ႔အညီ အျပစ္တင္ျပမယ္...


"ေဗာဇၩာဂၤသုတ္ သုံးသုတ္ပဲၾကည့္၊ အရွင္မဟာကသပနဲ႔ အရွင္မဟာေမာဂၢ လာန္တို႔ ေနထိုင္မေကာင္းေတာ႔ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ႂကြသြားၿပီး အားေပးတရားခ်ီျမွင္႔ခဲ႔တာ။ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေနမေကာင္းျဖစ္ေတာ႔ စုႏၵမေထရဲပဲရွိၿပီး သူတို႔ႏွစ္ပါးကို ေတြ႔ေတာင္မေတြ႔ရဘူး၊ မသိလို႔ပါ၊ ခရီးေဝးေရာက္ေနလို႔ပါ ေျပာမလား။ တန္ခိုးဣဒၶိပါဒ္ထိပ္ေခါင္ ဒီ အရွင္ဘုရားေတြအတြက္ မသိဘူးဆိုတာ မရွိ၊ ခရီးေဝးဆိုတာလည္း မရွိဘူး။ သက္သက္ မ်က္ကြယ္ျပဳတာ"
ကဲ ေျပာေၾကးဆို အရွင္မဟာကသပနဲ႔ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ကိုလည္း အျပစ္ေျပာလို႔ရတာပဲ။
(ေဗာဇၩာဂၤသုတ္ ရြတ္အၿပီးစဥ္းစားရင္း ၿပဳံးမိလို႔)


Post a Comment