ဒီေန႔ ထိပ္တန္းမွတ္သားဖြယ္


အကယ္၍ သင္ဟာ အေမွာင္ကမၻာထဲ က်ေရာက္ေနလ်င္ အေမွာင္ကမၻာမွ လြတ္ေျမာက္ ဖို႔ ထာဝရဘုရား သခင္ထံမွာ ဆုေတာင္းပါ။
ဆုေတာင္းပါလ်က္ ေမွာင္ၿမဲေမွာင္ေနဦးမည္ဆိုလ်င္ေတာ႔ လ်ပ္စစ္မီတာခ ေဆာင္ လိုက္ပါ။

Post a Comment