ေမာ္စီတုန္းေကာင္ေလးေတြ ေဆာင္ပုဒ္


အခ်ိန္မွီဝင္လာသည့္ အရင္းရွင္ရထားထက္ အခ်ိန္ေနာက္က်မွဝင္လာသည့္ ဆိုရွယ္လစ္ရထားက ပို ေကာင္းသည္။
(ေမာ္စီတုန္းေကာင္ေလးေတြ ေဆာင္ပုဒ္။ ေသေရာ႔လဟယ္)

Post a Comment