အေမရိကန္သမိုင္းကိုလည္း ဖတ္ၾကည့္သင္႔သည္


အေမရိကန္သမိုင္းကိုလည္း ဖတ္ၾကည့္သင္႔သည္၊ ကိေသာကုန္ေၾကာင္း၊ အာဃာတေျကေၾကာင္းသီအိုရီမ်ား မပါဝင္ေသာ္လည္း ကိုယ္တိုင္တံခါးဖြင္႔ေပးခဲသည့္ႏိုင္ငံက ကိုယ္႔လာဗုန္းႀကဲ၊ ကိုယ္႔လာဗုံးႀကဲလို႔ ကိုယ္ကျပန္ ဗုံးခ်။ ကဲ ျဖစ္ခဲ႔တာေတြ ျဖစ္ခဲ႔ၿပီ၊ အခု ေၾကေအးၿပီး လက္တြဲအတူတူလုပ္ၾကရေအာင္ဆိုသည့္ လက္ေတြ႔သေဘာတရားမ်ားကိုေတာ႔ ေလ႔လာရႏိုင္သည္။ ပါဖက္မဟုတ္ေသာ္လည္း ထမင္းေတာ႔မငတ္ႏိုင္ပါ။ ေပါင္မုန႔္ႀကိဳက္သူက ေပါင္မုန္႔စား၊ ထမင္းေၾကာ္ႀကိဳက္သူက ထမင္းေၾကာ္စား၊ အေရးႀကီးသည္က ကိုယ္စားမည့္ ေပါင္မုန္႔ (သို႔) ထမင္းေၾကာ္ ရွိေနဖို႔ပင္။

Post a Comment