စကားပုံ ပဋိပကၡ


(၁)
"ေခြးတစ္ေကာင္သည္ တစ္စုံတစ္ရာကိုေဟာင္၏။
အျခားေခြးမ်ားသည္ ထိုေခြးေဟာင္သျဖင္႔ ဘာမွန္းမသိ လိုက္၍ေဟာင္ၾက၏"
(အဂၤလိပ္စကားပုံ)

(၂)
လူ႔ရဲ႕အေကာင္ဆုံးမိတ္ေဆြဟာ ေခြးပဲ( Man's best friend is a god." လို႔ယုံၾကည္သူေတြအတြက္ ေခြးနဲ႔ ႏႈိင္းျခင္းက မ႐ိုင္းျပတဲ႔အျပင္ ဂုဏ္ေတာ င္ေျမာက္ေနပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ႔ အာရွ၊ အထူးသျဖင္႔ ျမန္မာ႔ယဥ္ေက်းမႈ မွာေတာ႔ "ေခြး" ဆိုရင္ သုံးမရေတာ႔ဘူးျဖစ္သြားပါေတာ႔တယ္။

(၃)
ဒါ႔ေၾကာင္႔ ယဥ္ေက်းမႈကိုေလးစားၿပီး စကားပုံကို ျပင္လိုက္ပါတယ္။
"အေကာင္းဆုံးမိတ္ေဆြက တစ္စုံတစ္ရာကိုေဟာင္ဖြာ၏။ ( ေဟာင္ မဟုတ္ပါ၊ ေဟာင္ဖြာ ေဟာင္ဖြာကို ဆိုလိုပါတယ္)
အျခား မိတ္ေဆြမ်ားသည္ ထို အေကာင္းဆုံးမိတ္ေဆြေဟာင္ဖြာသျဖင္႔ လိုက္၍ေဟာင္ဖြာၾက၏"

(၄)
ထူးၿပီး ယဥ္ေက်းသြားသည္ မထင္ပါ။
မည္သို႔ျဖစ္ေစ ေခါင္းေဆာင္ဆူလို႔ ဘာမွန္းမသိ လိုက္ဆူၾကတာကာကေတာ႔ က်ေနာ္တို႔ မၾကာမၾကာ ေတြ႔၊ ၾကား၊ ဖတ္ေနရတတ္ပါတယ္။
သူတို႔ကို အေကာင္းဆုံးမိတ္ေဆြမ်ားလို႔ သတ္မွတ္သင္႔ပါသလား။

Post a Comment