(မေန႔က) ငါနဲ႔ (ဒီေန႔) ငါၾကား


(@@@@@@@@@@)

ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္ ေမာင္းႏွင္မေနရင္
တစ္ေယာက္ေယာက္(သို႔) တစ္စုံတစ္ရာက
ေမာင္းႏွင္တတ္တယ္(တဲ႔)။

ၿပိဳင္ဆိုင္မႈဝါဒက
သစ္ပင္ႏွစ္ပင္ၾကား
ေက်ာက္ခဲ ႏွစ္လုံးၾကား
သစ္ပင္နဲ႔ ေက်ာက္ခဲၾကား
သက္ရွိနဲ႔ သက္မဲ႔ၾကား
သက္မဲ႔နဲ႔ သက္မဲ႔ၾကား
သက္ရွိနဲ႔သက္ရွိၾကား
လူနဲ႔လူၾကား
လုနဲ႔လုၾကား
လူးနဲ႔လူးၾကား
ေနာက္ဆုံး...
ဘုရားပ်က္န႔ဲ ေညာင္ပင္ပ်ိဳၾကား (သိတာအကုန္ပဲ) ရွိတယ္(ထင္တယ္)။

ပိုေတြးတတ္တဲ႔လူေတြက
(မေန႔က) ငါနဲ႔ (ဒီေန႔) ငါၾကား (မွာေတာင္)
ရွိေနတယ္(တဲ႔)။

ဒီလ ၂၈ ရက္အထိ
ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္ ေမာင္းႏွင္ေနရဦးမယ္။ ။

Post a Comment