အိမ္ေထာင္သည္မွတ္စု


၁။ အိပ္ခန္းထဲမွ အနံ႔အသက္မ်ား

(က) ပထမ ၃ ႏွစ္၊ ေရေမႊးနံ႔၊ ပန္းနံ႔၊ သစ္သီးနံ႔
(ခ) ၃ ႏွစ္ေနာက္၊ ကေလးေပါင္ဒါနံ႔၊ ေသးနံ႔၊ ေခၽြးနံ႔
(ဂ) ၁၅ ႏွစ္ေနာက္၊ ပရုပ္ဆီနံ႔၊ ေတေဇာဘမ္းနံ႔၊ လိမ္းေဆးနံ႔
(ဃ) ၄၀ ႏွစ္ေနာက္၊ ဖေရာင္းတိုင္နံ႔၊ အေမႊးတုိင္နံ႔

၂.အိမ္ေထာင္တစ္ခုရဲ႕ ေျပာင္းလဲျဖစ္စဥ္ ေလးရပ္

1) Mad for each other,
2) Made for each other,
3) Mad at each other
4) Mad because of each other

3. Definition Of Happy Couple -

HE Does What SHE Wants…
SHE Does What SHE Wants.4: ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ Husband

ဇနီး။ ။ ကြန္ပ်ဴတာက ခိုင္းသလို မရဘူးျဖစ္ေနတယ္။
ခင္ပြန္း။ ။ ဟုတ္မွာေပါ႔ကြယ္၊ ကြန္ပ်ဴတာက Husband မွ မဟုတ္ဘဲ။

၅။ ရယ္တိုင္းအသက္မရွည္

'Laughing At Your Own Mistakes, can Lengthen Your Life."- Shakespeare
ကိုယ္႔အမွားကို ျပန္ၿပီး ရယ္ေမာႏိုင္ၿပီဆိုရင္ အသက္ပိုရွည္တယ္။( ပုံ/ ရွိတ္စပီးယား)
"Laughing At Your Wife's Mistakes,can Shorten Your Life."- Shakespeare's Wife
ကိုယ္႔ဇနီးရဲ႕ အမွားကို ရယ္ေမာမိရင္ အသက္တိုတတ္တယ္။ ( ပုံ/ ရွိတ္စပီးယားရဲ႕ ဇနီး)

Post a Comment