တသေႏၶေဓ


"တသေႏၶေဓ၊ တေပလ်ဥ္းလ်ဥ္း၊
တညွဥ္းဆိုးဆိုး၊ တညွိဳးလ်လ်၊
တတလြမ္းလြမ္း၊ တသမ္းဟယ္ဟယ္၊
တတြယ္တာတာ၊တဟာလႈိက္လႈိက္၊
တရွိဳက္ငင္ငင္၊ တပင္ပန္းပန္း၊
တဝန္းလ်ားလ်ား၊ ရဟတ္ခ်ားသို႔"
 ကဲ...လြန္ခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္က ရွင္မဟာရ႒သာရတို႔ လုပ္ခ်က္။
"တသေႏၶေဓ" တဲ႔။ ရက္ရက္စက္စက္ လွလြန္းတဲ႔ ေဝါဟာရပါပဲ။
ကဗ်ာေရးရမွာ လက္တြန္႔တယ္။
"ႏုလြန္းသေလး၊ ႏြဲ႔လြန္းသေလး၊ ဖြဲ႔လြန္းသေလး၊ ႏွမလက္ေလ်ာ႔ ေနေလေတာ႔"
ဘယ္သူ ဘာေျပာေျပာ အႏုပညာက ေရရွည္ခံတယ္။

Post a Comment