ပုံကုိ ရွဳပါ


ပို႔စ္ေမာ္ဒန္သေဘာတရားဆိုရာတြင္ အစဥ္အလာကိုဖ်က္ ေဖာက္ထြက္ေတြး နည္းတစ္ခုလည္းပါဝင္သည္။ ယခု ပါရာဒိန္းႏွင္႔အတူ ျပသထားသည့္ ဤေတြးနည္းက အမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းအဆိုကို ဘီယာသမားတို႔က လက္ခံၾက၏။ ၎ ဘီယာသမားသည္ ရွဳပ္ေထြးလွေသာ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္သေဘာ တရားမ်ားကို နားလည္ရန္မလို၊ ဘီယာ၏သေဘာကိုသာ နားလည္ရန္လို သည္။
သူတြက္ခ်က္ေသာအေျဖသည္ ႐ိုရွင္းလြယ္ကူၿပီး ေယဘုယ်ခံစားမႈဝါဒႏွင္႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရွိသည္ဟုလည္း ယူဆႏိုင္သည္။ (ပုံကုိ ရွဳပါ)
သူ၏ ျပႆနာကိုခ်ဥ္းကပ္ၾကည့္ပုံကလည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အိုရီယင္ တယ္(လ္) ျဖစ္သျဖင္႔ ပ႐ိုေမာ္ဒန္ႏိုက္ဇ္ျဖစ္ေနၿပီး သေဘာမတူသည္ဆိုေစ သူ႔ကို ျငင္းဆန္ရန္ ခက္ခဲေနၿပီး ၂၁ ရာစု အဦးပိုင္အထိ ဤဝါဒ လူႀကိဳက္ မ်ားေနဦးမည္ဟု ေကာက္ခ်က္ဆြဲႏိုင္၏။

Post a Comment