အနိစၥ


စေတာ႔အေရာင္းအဝယ္သမားက ႏွစ္စဥ္သုံးဆေလာက္အျမတ္ရႏိုင္တယ္
ဆိုၿပီး စေတာ႔တစ္ခုကိုဝယ္ဖို႔ လာစည္႐ုံးေနတယ္။
ဒါနဲ႔ က်ေနာ္က"က်ေနာ္႔အရြယ္မွာ ငွက္ေျပာသီးေတာင္ အခြံစိမ္းေနရင္ မဝယ္ေတာ႔ဘူး"လို႔ ျပန္ေျပာလိုက္တယ္။
(ကေလာ္ဒီ ပက္ပါ)

A stockbroker urged me to buy a stock that would triple its value every year.
I told him, 'At my age, I don't even buy green bananas.'
Claude Pepper(1900-1989)

Post a Comment