ထြက္ေပါက္ရွိတဲ႔ ဥပေဒ


ထြက္ေပါက္မရွိတဲ႔ ဥပေဒက ဖိႏွိပ္မႈျဖစ္ၿပီး
(ဥပမာ ဤေနရာ၌ အေပါ႔အပါး မသြားရ၊ သို႔ေသာ္ အေပါ႔အပါး သြားလို႔ရ သည့္ေနရာကို စီစဥ္ေပးမထား၊ လမ္းညႊန္မထား၊ အေပါ႔အပါးသြားလို႔ အေရး ယူလ်င္ မတရား)

ထြက္ေပါက္ရွိတဲ႔ ဥပေဒက ဒီမိုကေရစီဥပေဒျဖစ္သည္။
(ဥပမာ ဤေနရာ၌ေဆးလိပ္မေသာက္ရ၊ ေဆးလိပ္သာက္လို႔ရသည့္ သီးသန္႔ အခန္း စီစဥ္ေပးထားသည္၊ လမ္းညႊန္ထားသည္။ ထိုတားျမစ္ထားေသာ ေန ရာ၌ေဆးလိပ္ေသာက္သျဖင္႔ အေရးယူက တရား၏)

ပထမဥပေဒက အစိုးရ၏အၾကမ္းဖက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမပါဘဲ မတည္ႏိုင္ (ေၾကာက္တည္)၊
ဒုတိယဥပေဒက လူထု၏ အသိဉာဏ္မပါဘဲ မတည္ႏိုင္(နားလည္တည္)။

Post a Comment