ႏိုင္ငံတူ စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းကြဲမွာ


အင္အားသုံးမႈ(လူအမ်ားစု) တန္ျပန္လႈပ္ရွားမႈ(လူအနည္းစု) ျဖစ္တတ္တယ္။
အင္အားသုံးမႈက တစ္ဖက္သတ္ဆန္ၿပီး တန္ျပန္လႈပ္ရွားမႈက ခြဲထြက္ေရးဆန္ လာရင္....
နယ္ေျမကြဲေနရင္ ႏိုင္ငံႏွစ္ျခမ္း ကြဲသြားတတ္တယ္။
နယ္ေျမက ေရာေထြးရွက္တင္ဆိုရင္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အျပန္အလွန္သတ္ျဖတ္ မႈ၊ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈအထိ ျဖစ္လာတတ္တယ္။

The Clash of Civilization.

Post a Comment