ဟုတ္တယ္ဟုတ္၊ ေသြ ပူေသြ႕၊ ....,isn't it?


သုံးပါ၊ ႀကိဳက္ရင္သုံးၾကပါ။ဘာသာစကားပဲ။ အသုံးမ်ားရင္ ရွင္သန္ေစေပါ႔။
ဟုတ္္တယ္ဟုတ္ ထဲ ဆရာေတာ္ေတြပါ ပါတယ္။
(ေဆာရီး၊ ကိုယ္လည္း "ဟုတ္တယ္ဟုတ္ဆရာေတာ္" တစ္ပါးပဲသိ)
တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္႔ေရး ေအာ္ေနသူေတြကအစ "ဟုတ္္တယ္ဟုတ္" တဲ႔။
အရွင္းဆုံးကေတာ႔ ဟုတ္္တယ္ (ဆို)ဟုတ္၊ မဟုတ္္ဘူး(ဆို)မဟုတ္ ဘူးေပါ႔။
ဟုတ္တယ္ဟုတ္? ေသြ ပူေသြ႕?
....,isn't it?

Post a Comment