လူဆိုတာအေၾကာက္တရားနဲ႔ မကင္းႏိုင္ၾကဘူး။


Post a Comment