အိႏၵိယမွာ ...


လုပ္မေနနဲ႔၊ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ ဘာမွမရွိဘူး။ အထူးသျဖင္႔ အိႏၵိယမွာ။
 

Post a Comment