ပတ္မႀကီးေတြ ဝယ္စုထားရလ်င္


ပတ္မႀကီးေတြ ဝယ္စုထားရလ်င္ စီးပြားေရးအဆင္ေျပႏိုင္ပါသည္။ သိရ သေလာက္ ပတ္မႀကီးထိုးေဖာက္မယ္႔လူေတြ မ်ားႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံး ထိုးေဖာက္ ခံလိုက္ရေသာ ပတ္မကား ေဂါတမဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္ ျဖစ္သည္ ဟု မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က ဖဘသတင္း ေပးပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္ ထိုးေဖာက္ ပုဂၢိဳလ္ႏွင္႔ ထိုသတင္းကို မသိပါ။ စိတ္လည္းမဝင္းစားပါ။
မင္းသားေနရာက တစ္ေယာက္စာပဲ ရွိသည္မဟုတ္ပါလား။ ထို႔ေၾကာင္႔ပတ္မ ခ႐ိုက္စစ္စ္ ႀကံဳေတြ႕ရေပေတာ႔မည္။ ပတ္မႀကီးေတြ ဝယ္သည္။ ေဈးႏႈန္း က နဂိုရွီယိတ္ေတဘယ္လ္ ျဖစ္ပါသည္။


img source

Post a Comment