ခက္ရခ်ည္ရဲ႕ သမိုင္းေရ.............


နတ္ရွင္ေနာင္ကိုၾကည့္ ..
"ႏိုင္ငံေတာ္ ေခတ္မွီ ဘက္စုံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေရး" ဆိုတဲ႔ အေရးနဲ႔ၾကည့္ရင္ သမိုင္းမွာ က်ရွဳံးခဲ႔သူပဲ။
"အမ်ိဳးသားအေမြအႏွစ္မ်ား မေျပာက္ပ်က္ေအာင္ထိမ္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ေရး " က်ျပန္ေတာ႔ သူက ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ေနျပန္တယ္။

သမိုင္းဆိုတာ ေနာက္ျပန္ လွည့္လွည့္ၾကည့္ရလြန္းလို႔ အလြန္ ဇက္ေညာင္းတဲ႔ ဘာသာရပ္ပါ ဆရာႀကီး ဟန္တင္တန္ရယ္။ ။

Post a Comment