ဖီးဒ္ဘက္


ဆရာတစ္ေယာက္ထဲက ဘာသာရပ္အားလုံးကို သင္မေပးႏိုင္ဘဲနဲ႔
တပည့္တစ္ေယာက္က ဘာသာရပ္အားလုံးကို သင္ယူႏိုင္လိမ္႔မယ္လို႔
ဘယ္လိုလုပ္ေမ်ွာ္လင္႔လို႔ရမွာလဲ ဆရာရယ္။

Post a Comment