ေၾကာ္ျငာ ပို႔စ္


ေက်ာင္းေကာ္မတီကေတာ႔ ဘာမွ ေၾကာ္ျငာအသိေပးစရာ မရိွေသာေန႔မွာပင္ "ယေန႔ ေၾကာ္ျငာအသိေပးစရာ ဘာမွ မရွိေၾကာင္း" ဟု ေၾကျငာၾက၏။
ထို႔အတူ ယေန႔ညေန ဘာပို႔စ္မွ မတင္ေစဦး ယေန႔ညေန ဘာပို႔စ္မွ မတင္ပါ ဟု ပို႔စ္လိုက္မွ တာဝန္ေက်မည္ထင္သည္။

Post a Comment