ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေသာင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္က ဘာသာေရးအေဆာက္အဦ


ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေသာင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္က ဘာသာေရးအေဆာက္အဦ Göbekli Tepe ကို တူရကီႏိုင္ငံမွာ သိပၸံပညာရွင္ေတြက တူးေဖာ္ေတြ႔ ရွိ ခဲ႔ၾကပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ဆိုေတာ႔ မိုဟိန္ဂ်ိဳဒါရို ထက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရွးက်ေနၿပီး ဒီေန႔ ကမၻာရွိ ဘယ္ဘာသာနဲ႔ ဆက္ စပ္ေနတယ္ဆိုတာမ်ိဳးေတာ႔ မသိရပါဘူး။

National Geographic reports: “We used to think agriculture gave rise to cities and later to writing, art, and religion. Now the world’s oldest temple suggests the urge to worship sparked civilization.”
Göbekli Tepe in Turkey, a mega-sanctuary more than 11,000 years old. (Agriculture is 8,000 to 9,000 years old.)
Post a Comment