ဟန္တင္တန္


ဆင္ျမဴယယ္ ဖီးလစ္ ဟန္တင္တန္၏ အမွတ္အသားျဖစ္သည့္ The Clash of Civilization and the Remaking World Order စာအုပ္ ဘာသာျပန္ ထုတ္ေဝခြင္႔အတြက္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈစတင္ေနပါၿပီ။

1 comments:

ဘယ္ေတာ့ေလာက္ထြက္ႏုိင္မလဲခင္ဗ်...လူတေယာက္ရဲ ့ကမာ့အၿမင္စာအုပ္ေရာ...

Reply

Post a Comment