ျပသနာ ၊ Civilization


ယေန႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ႔ (ဖြင္႔ေျပာ၊ မေျပာ) ျပသနာေတြဟာ Civilization ကို အေျခခံပါတယ္။
Civilization ဟာ စီးပြားေရးနဲ႔ လူဦးေရ တိုးပြားမႈႏႈန္းမွာ အဓိက မူတည္ေန ပါတယ္။
ဖူလာက မြတ္စလင္မရွိလည္း ကမၻာဟာ ျပသနာေတြ ရွိေနမွာပဲလို႔ ဆိုပါ တယ္။
သူက ခရစ္ယန္ ခ႐ူးေဆ႔ စစ္ပြဲေတြနဲ႔ အျခား စစ္ပြဲေတြကို ကိုးကားတယ္။
ဟန္တင္တန္က သူေရးတာထက္ သတင္းစာျဖတ္ပိုင္းေတြနဲ႔ သမိုင္းကို ပို အားျပဳတယ္။
(သူ ျပသနာတက္တာက အမ်ားစုသတင္းစာျဖတ္ပိုင္းေတြေၾကာင္႔)လီကြမ္ယုရဲ႕ ေႏြ ေရာက္မလာတဲ႔ ေႏြဦးက ကမၻာကို လႈပ္ခပ္ေစျပန္တယ္။ ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲ။
အားလုံးကိုၿခဳံၾကည့္ေတာ႔ ပထဝီႏိုင္ငံေရးဟာ ေလ႔လာရမွာျဖစ္သလို သူမ်ား အသံကို နားစြင႔္ရမွာလည္းျဖစ္တယ္။ ေယာင္လို႔လည္း မရဘူး။ ေသသြား မယ္။
အူလို႔လည္း မရ၊ ပညာရွင္ေယာင္ ေဆာင္လို႔လည္း မရပါဘူး။
က်ေနာ္ ေတြ႔မိတဲ႔ (ခင္ဗ်ား ေတြ႕ရင္လည္း လက္တို႔ပါ၊ ပညာရွင္ ဆန္ရမယ္၊ သမိုင္း ခိုင္ရမယ္) ေလးစားဖြယ္ အညႊန္း ေလးခု ထားခဲ႔မယ္။
ဖတ္ၾကည့္ပါ။ သုံးသပ္ၾကည့္ပါ။ ဘယ္သူ၊ ဘယ္ဘာသာကိုမွ မထိခိုက္ေစ လိုပါ။


Post a Comment