ၿပံဳးရယ္ျခင္း


ကေလးငယ္တစ္ေယာက္က တစ္ေန႔မွာ ပ်မ္းမ်ွ အႀကိမ္သုံးရာ ၿပဳံးရယ္တယ္။
လူႀကီးတစ္ေယာက္ကေတာ႔ တစ္ေန႔မွာ ပ်မ္းမ်ွ ေလးႀကိမ္ပဲ ၿပဳံးရယ္တယ္တဲ႔။
ဒီေတာ႔ တစ္ေန႔ ေလးႀကိမ္မွ မၿပဳံးရယ္ရရင္ ေန႔တြက္မကိုက္သလို ျဖစ္ သြားတယ္။

"သင္ရယ္လ်င္ တစ္ကမၻာလုံး သင္နဲ႔အတူရယ္ေမာၿပီး
တေခါေခါနဲ႔ ေဟာက္ေနရင္ေတာ႔ တစ္ေယာက္ထဲ အိပ္ရလိမ္႔မည္"
Laugh and the world laughs with you.
Snore and you sleep alone.

(Anthony Burgess)
ေနာက္မွသိရတာက Anthony Burgess ဟာ ရယ္လည္းရယ္၊ ေဟာက္ လည္းေဟာက္တတ္သူပါ တဲ႔။

Post a Comment