ေပ်ာ္ရႊင္မႈဟူသည္


ေပ်ာ္ရႊင္မႈဟူသည္ အေရအတြက္လည္းမ်ား၊ ခ်စ္ခင္၊ ၾကင္နာ
ရင္းရင္းႏွီးႏွီးလည္းရွိေသာ မိသားစု
တျခားၿမိဳ႕မွာ ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။
Happiness is having a large, loving, caring,
close-knit family
in another city.

George Burns

Post a Comment