က ကေလးငယ္ ခ်စ္စဖြယ္


ဒါက ရွားပါးသစ္ခြ
နာမည္က "က ကေလးငယ္ ခ်စ္စဖြယ္" တဲ႔။

Post a Comment