ယဥ္ေက်းမႈ ပဋိပကၡ


"မာ႔က္စ္ဝါဒက ႏိုင္ငံတကာ ပစၥည္းမဲ႔လူတန္းစား ညီညြတ္ေရးအတြက္ ျပည္ေ ထာင္စု(အမ်ိဳးသား)ႏိုင္ငံကို ျငင္းပယ္သလို မြတ္စလင္ေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ ရွားမႈအရ အစၥလမ္ အယူးသည္းဝါဒကလည္း အစၥလမ္ညီညြတ္ေရး အတြက္ ျပည္ေထာင္စု(အမ်ိဳးသား)ႏိုင္ငံကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည္။"

"ခရစ္ယန္၊ ေအာ္သိုေဒါက္စ္၊ ဗုဒၶဘာသာႏွင္႔ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္အစိုးရတို႔မွာ ဘာသာေရးကို အေျခခံဖြဲ႔စည္းထားသည္႔ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မရွိေသာ္လည္း မြတ္စလင္အစိုးရမ်ားမွာ ရွိသည္။"

ယဥ္ေက်းမႈ ပဋိပကၡ
ဆင္ျမဴယယ္ ပီ ဟန္တင္တန္

"As a revolutionary movement, Islam fundamentalism rejects the nation state in favor of the unity of Islam just as Marxism rejected it in favor of the unity of the international proletariat." (p. 175)

"Christian, Orthodox, Buddhists and Hindu government do not have interstate organizations with memberships based on religion; Muslim governments do." (p. 176)

From The Clash of Civilization. Islam: Consciousness without cohesion.
by Samuel P Huntington.

Post a Comment