ပန္းသီးတစ္လုံး


သူငယ္ခ်င္း ဆရာဝန္တစ္ေယာက္နဲ႔ ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္က ေကာင္မေလး ကို ၿပိဳင္တူပုိးေနၾကတာ။
ဒါကိုလည္းသိေရာ ေရွ႕ေနက ေကာင္မေလးကို တစ္ေန႔ ပန္းသီးတစ္လုံး ပုံမွန္ေပးတယ္။
ဒါနဲ႔ ဆရာဝန္က
"မင္းက ေကာင္မေလးကို ဘာျဖစ္လို႔ ေန႔တိုင္း ပန္းသီးတစ္လုံး တစ္လုံးေပးေနတာလဲ" လို႔ေမးတယ္။
ဒီေတာ႔မွ ေရွ႕ေနက
"An apple a day keeps the doctor away" လို႔ ျပန္ေျပာလိုက္တယ္။

Post a Comment