ေဒါက္တာခင္ေမာင္လတ္ (ေ႐ႊျမန္မာ) ရဲ႕ စာအုပ္


က်ေနာ္အမွာ တိုစိစိေရးထားတဲ႔ ေဒါက္တာခင္ေမာင္လတ္ (ေ႐ႊျမန္မာ) ရဲ႕ စာအုပ္ေလး ထြက္လာပါတယ္။ (ဆရာသစၥာနီလို ဝင္ေၾကာ္ျငာၾကည့္တာ)
ႏိုင္ငံေရးစာအုပ္ မဟုတ္ဘဲ ေရာင္းေကာင္းတယ္ဆိုလို႔ (နံပတ္ ငါး တဲ႔) ဝမ္း သာရပါတယ္။
စကၤာပူအေျခစိုက္ သူနဲ႔ က်ေနာ္က ဘုတ္ က်ီးေျမွာက္၊ က်ီး ဘုတ္ေျမွာက္ လို ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။


Post a Comment