တို႔ဆီက ဝန္ႀကီးေတြက .... အၿမဲ ႏုပ်ိဳေနၾကတယ္ !


ျမန္မာျပည္က ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ဖို႔ ေစာင္႔လိုက္ရတဲ႔ ႏွစ္ေတြ၊ ဂရိတို႔မ်ား တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္၊ သုံးႏွစ္အတြင္း သုံးႀကိမ္။ လက္ရွိသမၼတေပါက္စက ႏႈတ္ထြက္စာ တင္ျပန္သတဲ႔။ တို႔ဆီကေတာ႔ ႏႈတ္မထြက္ဘူး၊ ေနာက္တစ္ႀကိမ္၊ ျပည္သူက ေတာင္းဆိုရင္ စသည္။

စလုံးနဲ႔ျမန္မာ တူတာက ဝန္ႀကီးေတြကို လစာေကာင္းေကာင္းေပးထားမွ အက်င္႔ပ်က္မႈ ကင္းရွင္းမွာဆိုတဲ႔ အယူအဆပဲ။ မတူတာက သူတို႔ စီနီယာဝန္ႀကီးေတြက လူငယ္ေတြကို ေနရာေပးဖို႔ဆိုၿပီး ႏႈတ္ထြက္ေပးခ်ိန္မွာ တို႔ဆီက ဝန္ႀကီးေတြက တစ္ေယာက္မွ အသက္ႀကီးၿပီလို႔ သူတို႔ကိုသူတို႔ မထင္တာပဲ။ အၿမဲ ႏုပ်ိဳေနၾကတယ္။

Post a Comment