စကားလုံးအဆင္႔ဆင္႔ ေျပာင္းလဲလာပံု


တကယ္လို႔ ပဥၥဂၤကေန ပဥၥင္း၊ (ဦး)ပဥၥင္းကေန ဦးပဇင္း၊ ဦးပဇင္းကေန ဦးဇင္းဆိုတဲ႔အထိ ေျပာင္းလဲလာခဲ႔ရိုးမွန္ရင္ ဒီေန႔ လူငယ္ေတြေျပာေနတဲ႔ ေတ်ာက္တို႔၊ ၿမဳံဘူးတို႔၊ ေခးတို႔ ကလည္း ဘာသာေဗဒအားျဖင္႔ လက္ခံရမွာပါပဲ။ ပညာရွင္ေတြကေတာ႔ တာဝန္အရ စကားလုံးအဆင္႔ဆင္႔ ေျပာင္းလဲလာပံုကို ေလ႔လာရမွာေပါ႔။ ဒါ႔ေၾကာင္႔ ျမန္မာစာခက္ဆစ္ဆိုတာ ရွိေနရတာ မဟုတ္လား။

Post a Comment