ဒီေလာက္အေရးႀကီးတဲ႔ကိစၥမ်ိဳးကို လြယ္လြယ္ေတာ႔ အတည္မျပဳသင္႔ဘူး


ေနျပည္ေတာ္မွာ တိမ္အနည္းငယ္ပဲရွိၿပီး ရာသီဥတု သာယာတယ္ဆိုတာ အမွန္ပဲလား။
လီလီႏိုင္ေက်ာ္က ရာသီဥတုေကာင္းပါသည္ ဆိုတဲ႔သီခ်င္းကို တကယ္ပဲ ဆိုခဲ႔သလား။
ဒီေလာက္အေရးႀကီးတဲ႔ကိစၥမ်ိဳးကို လြယ္လြယ္ေတာ႔ အတည္မျပဳသင္႔ဘူး။
(August 13 at 10:24am)


ေနပ်ီေဒၚမွာ အဲ႔လို ျဖစ္နာ
Ito ang totoong kung-fu
Posted by Even Demata on Friday, April 24, 2015

Post a Comment