အေမကိုပဲ မိခင္ဘာသာစကားနဲ႔ တ ၾကတယ္


အသက္ေတာ္ ၈၃ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ႔ ပါဠိေကာလိပ္၊ ပရင္စီပယ္ဆရာေတာ္ႀက္ီး ေဆးရုံးမွာ တင္ထားရတာ ရက္အေတာ္ၾကာေနၿပီမို႔ ဒီေန႔ သြားဖူးျဖစ္ပါတယ္။ ဆြမ္းစားဖို႔ ကုဋင္ေပၚကေန ထိုင္ခံုေပၚ လူအကူနဲ႔ အေရႊ႕မွာ ဆရာေတာ္ႀကီးႏႈတ္က အမၼလိုလို အမ္မာလိုလို အသံထြက္လာလို႔ ဘာမိန္႔လိုက္တာပါလိမ္႔လို႔ ေဘးက သီဟိုဠ္ကိုယ္ေတာ္ကိုေမးေတာ႔ သီဟိုဠ္ဘာသာနဲ႔ အေမလို႔ ေခၚလိုက္တာ တဲ႔။
ေအာ္ ဘယ္အရြယ္မဆို အေမကို တဆဲ။
တျပန္ေတာ႔လည္း မိခင္ဘာသာစကားနဲ႔ပဲ။

Post a Comment