မဂၤလ၀ိဟာရ



ဝဲမွ ယာ။ ဘုန္းဇင္ေဝေသာ္ (ဘုန္းဇင္ (သို႔) ဘုန္းေသာ္)၊ ဘေႏၲရာဇ (စကၤာပူရီးယန္း)၊ ဘေႏၲသီလာနႏၵ (သီဟိုဠ္)၊
(ယာဘက္အဆုံး၊ ေဒါက္တာ အာစာရ။ အခု မရွိေတာ႔၊ ရာဟုလာ ေက်ာင္းတည္ေထာင္ေန။ 
သူ႔ေနရာ လက္ရွိတစ္ပါးကို ဒုတိယပုံမွာရႈပါ။ အရွင္စကၠပါလ။



Post a Comment