ေခါင္း အရမ္းျဖဴေသာ ရဟန္းက


အေတာင္းအရမ္းထူေသာ ရဟန္းက
မစပ္ျခင္းမို႔
ေက်ာင္းဒကာ သဒၶါစိတ္ကို ပ်က္ေစတတ္သည္။
(အတိယာစေကာ အပၸိေယာ ေဟာတိကို ေထာက္)
ေခါင္း အရမ္းျဖဴေသာ ရဟန္းက
တစ္ပတ္အတြင္းကို
ေခါင္း မၾကာမၾကာ ရိတ္ေနတတ္သည္။
(ဘယ္ပါဠိေတာ္ကို ေထာက္ရမလဲ မသိ)

Post a Comment