အခက္ေတြ႔ေနႏိုင္


အရပ္ ငါးေပ ေလးလက္မသာရွိေသာ ဆရာတစ္ေယာက္အတြက္ အရပ္ ငါးေပ ကိုးလက္မရွိေသာ တပည့္တစ္ေယာက္ကို က်န္းမာေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ အာဟာရမ်ွတစြာ စားသုံးမႈႏွင္႔ပတ္သက္သည့္ ဆုံးမစကားေျပာရန္ အခက္ေတြ႔ေနႏိုင္သလို အာဏာရွင္တစ္ေယာက္အတြက္ ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္း လူထုကိုေျပာျပရန္လည္း အခက္ေတြ႔ေနႏိုင္သည္။ ဘာျဖစ္ျဖစ္ကြာဆိုၿပီး မ်က္ေစ႔မွိတ္ ေျပေနၾကရဟန္ တူပါသည္။

Post a Comment