ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ ျမန္မာ႔ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း


ေအာင္လက္မွတ္နဲ႔ ဆုလြယ္အိပ္ ေပးအပ္ပြဲ
ကေလးေတြ၊ ဆရာ၊ ဆရာမေတြနဲ႔ ဘုန္းႀကီးသုံးပါး
(ဒီႏွစ္ ကရင္လြယ္အိပ္ ေပးသတဲ႔၊ မႏွစ္က ရွမ္းလြယ္အိပ္ထင္တာပဲ)


Post a Comment