လင္ကြန္းနဲ႔ ဦးသိန္းစိန္


"ဦးသိန္းစိန္ေရ၊ သစ္တစ္ပင္ခုတ္ဖို႔ ငါးနာရီ အခ်ိန္ရရင္ က်ဳပ္ကေတာ႔ ပထမ ေလးနာရီလုံးလုံး ထက္ေနေအာင္ ပုဆိန္ထိုင္ေသြးေနမိမွာပဲ။ ခင္ဗ်ား ေရာ ဘယ္လိုလဲ"
"က်ဳပ္ကေတာ႔ သစ္တစ္ပင္ခုတ္ဖို႔ ငါးနာရီအခ်ိန္ရရင္ ေနာက္ထပ္ ငါးနာရီ ထပ္ေတာင္းမိမွာပဲ ဦးလင္ကြန္းရဲ႕"
"ဗ်ာ" တဲ႔ လင္ကြန္းႀကီးက။

Post a Comment